KRS: 0000614334 NIP: 779-244-1900 REGON: 36426738500000 Nr konta: 68 10 50 1520 1000 0090 3091 7562
2

STATUT FUNDACJI CZERWONE SERDUSZKO

(tekst jednolity z dnia 19 lutego 2016 roku)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Czerwone Serduszko, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bartosza Koniecznego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Jackowskiego w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 10/1, w dniu 19,09,2016r. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem

§ 2

 1. Fundacja może używać wyróżniającego go znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych

§ 3

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej i poza jej granicami
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności

§ 5

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. pomocy społecznej biednym i chorym
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności charytatywnej;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 9. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 11. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
 1. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych m.in. poprzez zbiórki pieniędzy na organizowanie w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych
 2. pomoc społeczną ze zgromadzanych środków finansowych w tym pomocy rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 3. wspieranie przez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie
 4. rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów;
 5. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej- zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
 6. rozwijania moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
 1. Fundacja nie może
 1. zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§7

 1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji

§8

 1. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonych dla samej Fundacji

§9

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora Bartosza Koniecznego w Statut w wysokości 2.000 zł( dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania

§11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. świadczeń Fundatorów;
 2. darowizn, spadków i zapisów;
 3. odsetek bankowych;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 7. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
 8. działalności gospodarczej

§12

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej
 2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego

§13

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia. Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego świadczenia est oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spatkowe

ORGANY FUNDACJI

§14

 1. Obligatoryjnym organem Fundacji jest zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Fundator może powołać Radę Fundacji ( dalej zwana Radą)

§15

Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji

§16

 1. Fundator może być członkiem Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji. W takim przypadku powołuje siebie w skład Rady lub Zarządu.
 2. Fundator może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji członka organu Fundacji. W takim przypadku jego członkostwo wygasa z dniem złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie pozostałym członkom organu, którego jest członkiem.

RADA FUNDACJI

§17

 1. W przypadku powołania Rady przez Fundatora, Rada jest organem kontrolnym i inicjatywnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej
 2. Rada składa się z 3-5 członków, powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.

§18

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.
 2. Odwołanie Członka Rady prze Fundatora następuje w przypadku:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 1. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Rady.
 1. choroby, ułomności lub utraty sił- powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

e. niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok,

f. nienależytego wypełnienia funkcji członka,

g. istotnego naruszenia postanowień statutu.

 1. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady za zgodą Fundatora mogą dokonać uzupełnienia składu Rady.
 2. W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił- powodujących trwałą niezdolność Fundatora do wykonywania jego uprawnień wynikających ze statutu, członkowie Rady są powoływani do składu i odwołani ze składu Rady głosami pozostałych członków Rady.

§19

Do kompetencji Rady w przypadku jej powołania należy:

a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,

b. występowanie do Zarządu z wnioskami, dotyczącymi

 1. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 1. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

e. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji

f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,

g. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i Biura Fundacji,

h. inne sprawy przypisane w niniejszym Statucie do kompetencji Rady

§20

 1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
 2. Rada może przyjąć regulamin swojej działalności

§21

 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu nie rzadziej jednak, niż raz w roku. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym
 3. O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. W tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, chyba, że statut stanowi inaczej
 5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw dalej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 6. Każdy członek Rady ma jeden głos

§22

 1. Członkowie Rady mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne
 2. Wynagrodzenie członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie ustala Fundator.
 3. W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił- powodujących trwałą niezdolność Fundatora do wykonywania uprawnień wynikających ze statutu, wynagrodzenie swoich członków ustala Rada za zgodą Zarządu

ZARZĄD FUNDACJI

§23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrza.
 2. Zarząd składa się z 1-3 członków, powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.

§24

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 2. Członków Zarządu może odwołać Fundator.

  § 25

  Zarząd Fundacji :

  a. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

  b. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy

  c. sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie.

  d. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

  e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

  f. zatrudnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie, z zastrzeżeniem §22 ust. 2 i 3

  g. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,

  h. podejmuje decyzję o przystąpieniu Fundacji do spółek,

  i. podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady.

  §26

  1. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa

  2. Zarząd może przyjąć regulamin swojej działalności

  §27

  1. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku

  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym

 3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. W tym Prezesa Zarządu
 5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw dalej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
 7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
 8. Wynagrodzenie członków Zarządu z tutułu pełnienia funkcji w Zarządzie ustala Zarząd

§28

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest:a. w przypadku zarządu jednoosobowego- prezes Zarządu działający samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 2000 zł wymagana jest pisemna zgoda Fundatora.b. w przypadku zarządu wieloosobowego- prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 2000 zł wymagana jest pisemna zgoda Fundatora.
 3. W stosunkach między członkiem zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać pełnomocnik upoważniony uchwałą Zarządu.

§29

Decyzje w sprawie zmian statutu Fundacji, celów Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora z zachowaniem trybu określonego w ustawie o fundacjach.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§30

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinach:
 1. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 2. działalność wydawnicza;
 3. edukacja;
 4. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
 5. działalność konsultacyjna;
 6. działalność marketingowa;
 7. badanie rynku i opinii publicznej
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.
 3. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator- Pan Bartosz Konieczny.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji