KRS: 0000614334 NIP: 779-244-1900 REGON: 36426738500000 Nr konta: 68 10 50 1520 1000 0090 3091 7562
1

REGULAMIN PORTALU fundacjaczerwoneserduszko.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Portal działający pod adresem „www.fundacjaczerwoneserduszko.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundacja Czerwone Serduszko, z siedzibą w Poznaniu , wpisaną do KRS 0000614334 zwaną dalej Fundacją.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.
 4. Serwis umożliwia ponadto:
  • wsparcie działalności fundacji poprzez dokonanie płatności online;
 1. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione.

II. Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych payu.pl. Przekierowanie do payu.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)
 4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin payu.pl dostępny pod adresem: https://bit.ly/2lZc2OS

III. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Fundacja Czerwone Serduszko;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@fundacjaczerwoneserduszko.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach Fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu Payu.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu Payu – firmie Payu S.A., z siedzibą w Poznaniu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail:biuro@fundacjaczerwoneserduszko.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.